Jeszcze jeden serwis o PHP

Temat: geologia
tak, są te same ... .Podstawowe definicje - minerał - kryształ - skała osadowa, magmowa, metamorficzna, krystaliczna, piroklastyczna 2. Zakres działań geologii inżynierskiej. 3. Własności fizyczne minerałów. 4. Rozpoznawanie głównych minerałów skał magmowych, osadowych i chemicznych. 5. Formy występowania minerałów w przyrodzie. 6. Podział i klasyfikacja skał magmowych, zastosowanie w budownictwie. 7. Skały osadowe, właściwości, występowanie w Polsce, zastosowanie w budownictwie, właściwości techniczne. 8. Minerały ilaste, właściwości, występowanie w Polsce. 9. Charakterystyka środowisk sedymentacyjnych - morskie - lądowe: lodowcowe, rzeczne, eoliczne, limiczne, bagienne, grunty nasypowe. 10. Podstawowe wiadomości z kartografii geologicznej - mapy ... kierunki przepływu - główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce, obszary chronione - bilans wodny - ośrodek wielowarstwowy 16. Rodzaje usuwisk - obszary usuwiskowe, symptomy - koluwium - usuwisko konsekwentne, asekwentne, detrytyczne,...
Źródło: wbis.utp.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=1176Temat: Skały - charakterystyka
Skały magmowe głębinowe - krzepną bardzo powoli, wszystkie minerały, maja czas na swobodna krystalizacje. Każdy minerał tworzy odrębny kryształ - jest widoczny gołym okiem. Są to skały jawnokrystaliczne. Wszystkie skały głębinowe zawierają dużo kwarcu, maja wiec jaśniejsze barwy, niezbyt duży ciężar, są kwaśne, np. granit. Występuje w Polskich Tatrach, Karkonoszach, a wydobywa się w Strzelinie i Strzeganiu. Jest to materiał budowlany, ozdobny, wykorzystywany także do budowy dróg; Sienit - w Polsce występuje w górach Izerskich; Gebro - występuje w górach Bystrzyckich i Orlickich. Są to skały wykorzystywane w budownictwie. Skały magmowe wylewne - krzepną bardzo szybko na powierzchni ziemi, minerały nie tworzą odrębnych kryształów, są to skały skrytokrystaliczne. Zawierają mało kwarcu, a dużo metali. Mają ciemne barwy, są ciężkie i zasadowe, np. Bazalt - licznie występuje w Sudetach oraz buduje górę św. Anny na górnym Śląsku, wzniesienie Polemica w Szczawnicy. Bazalty wykorzystuje się budowy dróg; Anderyt - występuje na górze Wzar w Pieninach. Jest skalą ozdobną. Skały o budowie porfirowej - są trzecią grupą skal magmowych - częściowo krzepną w głębi, częściowo na powierzchni ziemi. Tylko część minerałów widoczna jest gołym okiem. Do skal tych zaliczamy profir, melafir - są wykorzystywane do budowy dróg. Skały osadowe okruchowe - powstają w wyniku działania procesów wietrzeniowych oraz w wyniku osadzania, czyli tzw. sedymentacji. Dzielimy je na skały okruchowe luźne, np. druzgot skalny, żwir, piasek, ił - skały te najczęściej widoczne są w dolinach potoków górskich oraz rzek. Jeżeli rzeki odprowadzają te skały do zbiorników jezior bądź mórz, osadzają się one w ich dnach i tam ulegają zcementowaniu. Ze żwirów powstają zlepieńce, z piasków piaskowce, z iłów łupki. Skały te są miękkie, wykorzystane w budownictwie. Skały osadowe organiczne - tworzyły się ze ... człowieka. Skały osadowe pochodzenia chemicznego - powstają jako osady dawnych mórz w klimatach gorących i suchych - morza parowały, stawały się roztworami nasyconymi, z roztworów tych wytrącała się sól kamienna, potasowa, siarka. Wszystkie one mają duże znaczenie w gospodarce, mają zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym, zbrojeniowym. Skały przeobrażone - powstają przez działanie wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia na skały osadowe lub magmowe....
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3047


Temat: Metale ciężkie w środowisku
najważniejszych metali: Pb, Zn, Cu, Cr, Ni, As, Au oraz Fe i Mn. Występowanie złóż najważniejszych metali na świecie i w Polsce 30. Przykłady ośrodków i rejonów znanych ze wzbogacenia lub zanieczyszczenia środowiska metalami – na świecie i w Polsce. * Zagadnienia podkreślone – nie obowiązują.
Źródło: ochraniarze.fora.pl/a/a,313.html


Temat: POMOCY !!!!! Szybko ;( !!!!!
Rudy żelaza wydobywane w naszym kraju należały do różnych typów mineralogicznych i genetycznych. Rudy żelaza występują w kilku regionach naszego kraju. Ogólnie można stwierdzić występowanie rud wieku prekambryjskiego w Polsce północnej i południowej. Młodsze wiekowo formacje zawierające rudy Fe występują w Polsce środkowej i Karpatach. Wśród rud żelaza wyróżnić można kilka jej typów w zależności od minerałów je budujących. rudy magnetytowe i tytanomagnetytowe, związane z procesami magmowymi lub też metamorficznymi. Głównym minerałem jest tu magnetyt (Fe3O4), podrzędnie występuje ilmenit i ulvospinel. Jest to najbardziej wartościowa ruda żelaza. Złoża tego typu występują w Polsce w Sudetach w rejonie Kowar (eksploatowane do lat 50, występujące w obrębie skał metamorficznych - gnejsów i amfibolitów), oraz na północy polski w okolicach Suwałk (Krzemianka) - złoże to występuje w skałach magmowych - anortozytach i norytach, ze względu jednak na walory krajobrazowe pomimo sporej zasobności najprawdopodobniej nie będzie eksploatowane. rudy hematytowe - związane ze procesami hydrotermalnymi, metamorficznymi i osadowymi. Głównym minerałem jest tutaj hematyt (Fe2O3).Złoża tego typu występują na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w rejonie Ornaku, gdzie eksploatowane były jeszcze w wieku XVIII. Geneza tych złóż związana jest ze zjawiskami hydrotermalnymi, wiek rud oceniany jest na trzeciorzęd. rudy syderytowe - w których dominującym minerałem jest syderyt (FeCO3), minerał który charakteryzuje się domieszkami, Mg, Mn i Ca. Genetycznie syderyt związany jest ze zjawiskami hydrotermalnymi, metamorficznymi oraz osadowymi. Domieszki mechaniczne innych minerałów, powodują powstanie tzw. syderytów ilastych czyli sferosyderytów. Złoża tego typu w Polsce mają największe znaczenie gospodarcze. Genetycznie związane z procesami osadowymi, występują w rejonie ... jury. W Karpatach spotykane są również sferosyderyty występujące w obrębie skał fliszowych. W wieku XIX złoża karpackie lokalnie były eksploatowane. rudy limonitowe - zaliczane są tutaj również rudy darniowe - głównym składnikiem tych rud jest limonit (2Fe2O3 * 3H2O). Występowanie tego typu rud na terenie naszego kraju jest bardzo powszechne, jednak znaczenie gospodarcze ma tylko obszar świętokrzyski, tereny między Kaliszem, Turkiem a ... pozostałym materiałem. W okresie początkowym wydobycia rud iły wymieszane były z piaskami w okresie późniejszym występują praktycznie czyste iły rudonośne. SKAŁY OTACZAJĄCE RUDY Fe W REJONIE CZĘSTOCHOWSKIM Występującymi skałami otaczającymi wystąpienia ... są pylaste lub mają skład gliny średniej pylastej. Gleby łatwo pęcznieją tworzą spękania, są ciężkie i zlewne. Odczyn ich waha się od 5,7 - 7,8. Niekiedy występuje pH 3 lub nawet 2. Często występuje duże zasolenie. Z kationów przede wszystkim występuje Ca, Mn, Fe, z anionów zaś SO4 oraz HCO3, w niższych stężeniach jony Cl i NO3 a w bardzo niskich jony PO4. Głównie występują siarczany wapniowców i węglan wapnia. Zawartość K od 0,2 - 0,4%. Ilość P2O5 nieznaczna od 0,06 - 0,2%, Fe203 od 2 - 16%, a Mn śladowo do 1,4%. Występują również pierwiastki śladowe ale w stężeniu podobnym jak w glebach otaczających, głównie są to Zn, Pb, Cu, Mo i As. i jak ?? wystarczy czy jeszcze coś potrzeba ??
Źródło: klbgim2.fora.pl/a/a,127.html


Temat: Metale
żelazo ( surówkę żelaza ) lub dany metal. Metale mają szerokie zastosowanie zwłaszcza jako materiały konstrukcyjne. WYSTĘPOWANIE RUD METALI W POLSCE. Polska jest krajem o dużych zasobach rud metali zwłaszcza kolorowych. ... się ich z kilku powodów : a) występują na dużych głębokościach ( ok. 1 000 m pod powierzchnią ) b) występują w centum " zielonych płuc" Polski - na terenie Suwalszczyzny c) obecnie następuje spadek zapotrzebowania na stal na korzyśc innych materiałów Najważniejszą rolę w gospdarce kraju i eksporcie odgrywają bogate złoża : a) rud miedzi ( 5 m. w świecie Polski w ich wydobyciu ) eksploatowane w dwóch obszarach : Legnicko - Głogowskim Zagłębiu Miedziowym oraz w rejonie Bolesławca i Złotoryji b) rudy cynkowo - ołowiane ( 6 m. Polski w świecie ... KONDRACKI - GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI 3. J.D. LEE - ZWIĘZŁA CHEMIA ORGANICZNA 4. ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA PWN - NAUKA 5. MAŁY SŁOWNIK CHEMICZNY
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1728


Temat: Formy geomorfologiczne powstałe w procesach eolicznych
Procesy eoliczne - procesy geologiczne i rzeźbotwórcze zachodzące pod wpływem działania wiatru Działalność wiatru polega przede wszystkim na transportowaniu luźnych cząstek skał i minerałów. W związku z tym procesy eoliczne najsilniej działają w klimacie suchym o dużych dobowych i rocznych amplitudach temperatury oraz na obszarach równinnych pokrytych ubogą szatą roślinną, a więc na obszarach sprzyjających erozji skał. Warunki takie występują na obszarach pustynnych, półpustynnych, stepowych i skalistych, a także na wybrzeżach morskich. Niszcząca działalność wiatru przejawia się w trzech procesach: korazji (erozja), deflacji (transport) i akumulacji. Korazja polega na formowaniu i ścieraniu skał przez cząstki transportowane przez wiatr. Cząstki takie uderzają o skały i szlifują je, co prowadzi do powstawania form o najdziwniejszych kształtach, takich jak grzyby skalne. Swój charakterystyczny kształt zawdzięczają one temu, że stoki skał najsilniej niszczone są u podnóży. Deflacja (transport) jest procesem najbardziej charakterystycznym dla działalności wiatru. Polega na wywiewaniu luźnych cząstek skalnych aż do odsłonięcia litej, niezerodowanej skały, tzw. bruku deflacyjnego. Działalność deflacyjna powoduje powstawanie mis deflacyjnych - wgłębień (kotlin) powstałych wskutek wywiewania mniej odpornego podłoża skalnego. Na terenach występowania skał o różnej odporności na erozję tworzą się ostańce. Skały mniej odporne niszczeją i są wywiewane szybciej od skał bardziej odpornych. Typowe ostańce występują głównie na pustyniach kamienistych. Najważniejszą formą deflacyjną są pustynie. Zajmują one powierzchnię 20 mln km2, czyli 12% lądowej ... rozmiary. Z czasem mogą przekształcić się w wały piaszczyste, przekraczające wysokość 100 m.. Wydmy paraboliczne występują w klimatach wilgotnych, zwrócone są stroną wklęsłą do wiatru. Wydmy, na których piasek jest ciągle ... pylastych produktów wietrzenia skał. Pył osadza się między łodygami traw, przede wszystkim na obszarach stepowych, gdzie przeważają wiatry o stałym kierunku. Less składa się głownie z pylastego kwarcu (60 - 70%) i węglanu wapnia (10 - 25%). Największe złoża lessu występują w Chinach - złoża te utworzyły się z pyłu nawianego z pustyni Gobi. W Europie złoża lessu występują na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce (wyż. Małopolska, wyż. Lubelska, Przedgórze Sudeckie). Współcześnie less tworzy się w środkowej Azji i na pustynnech obszarach Ameryki Płn. Biblografia: 1. H. Radlicz - RĂźhlowa, M. Wiśniewska ... i geologii dla klasy I i II LO", Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Toruń 1997
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2516


Temat: GIPS PALONY CaSO4
Teksas), Francji, Indiach i Szwajcarii. W Polsce występuje w Sudetach, okolicach Lubania oraz w złożach solnych w Kłodawie, Inowrocławiu i Wieliczce. Anhydryt jest wykorzystywany do produkcji cementu, tynku, posadzek i płyt budowlanych. Ma również zastosowanie w przemyśle chemicznym i papierniczym. Najlepsze, oszlifowane okazy tego minerału są kamieniami ozdobnymi. Toksyczność: Anhydryt występujący w środowisku naturalnym nie jest toksyczny. Nie stwierdzono stężenia zagrażającego zdrowiu i życiu człowieka, wykorzystywany w medycynie. Samozapalenie: Minerał niepalny i nie podlegający samozapaleniu. Wybuchowość: Nie jest materiałem wybuchowym i nie jest stosowany do produkcji tego typu substancji. Dane fizykochemiczne: Grupa: siarczany ... Fluorescencja: brak Występowanie: w złożach ewaporatowych (często w złożach solnych i czapach wysadów solnych), wapieniach, dolomitach, rzadziej w żyłach hydrotermalnych. Rozpuszczalność: Wietrzejąc, wchłania wodę i zmienia się w gips; przy czym ... brak Dane pożarowe i wybuchowe: Temperatura zapłonu: brak. Temperatura samozapalenia: brak Właściwości pożarowe i środki gaśnicze: minerał niepalny; nie stanowi zagrożenia pożarowego Produkty termicznego rozkładu: nie posiada. Niebezpieczne właściwości: nie posiada....
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6092


Temat: Referaty
Ogólna charakterystyka minerałów ilastych. Minerały ilaste są uwodnionymi glinokrzemianami Al, Mg i Fe, należącymi do krzemianów warstwowych lub wstęgowych. Są one zasadniczymi składnikami skał ilastych, charakteryzujących się zdolnością do wymiany kationów, ... wodą tworzą glinę. Typowym zbiorem minerałów ilastych jest błoto. Są on często wykorystywane w różnych dziedzinach przemysłu, np. jako środki ogniotrwałe, gliny pęczniejące, do wyrobu cementu i cegieł. Służyły również do wyrobów leków np. Bol- cudowne lekarstwo no żołądek. Są obecne we wszystkich strefach wietrzenia. Dzieląc je pod względem struktury wydziela się podgrupy:  kaolinitu  pirifyllitu  montmorillonitu  wermikulitu  hydromik  pałygorskit Najważniejszymi przedstawicielami minerałów ... hydromiki, pyrofyllit. o warstwowo- wstęgowych do której należy pałygorskit Minerały ilaste powstają głównie w wyniku wietrzenia chemicznego innych glinokrzemianów, mogą także krystalizować z roztworu. Rodzaj powstających minerałów ilastych zależy od składu chemicznego wietrzejącego minerału pierwotnego oraz od warunków środowiska (odczynu, obecności różnych jonów itp.). Odczyn kwaśny sprzyja powstawaniu kaolinitu, obojętny lub alkaliczny - montmorillonitu. Grupa minerałów ilastych wyróżnia się zespołem charakterystycznych cech, do ... wewnętrzna, czyli międzypakietowa. Ogromna powierzchnia właściwa minerałów ilastych jest więc wynikiem zarówno dużego rozdrobnienia materiału, jak i pakietowej struktury cząstek. Aby dobrze zrozumieć ten problem należy uzmysłowić sobie, iż powierzchnia właściwa frakcji ilastej na 1ha typowej gleby pyłowej lub ilastej jest w przybliżeniu 20 - 25 razy większa od powierzchni Polski. Największą powierzchnię właściwą mają minerały trójwarstwowe (grupa montmorillonitu), najmniejszą zaś minerały dwuwarstwowe (grupa kaolinitu). Elektroujemne ładunki - cząstki ilaste posiadają zazwyczaj ładunek ujemny. Powoduje on przyciąganie przez powierzchnię minerału ilastego ogromnej ilości kationów. W ten sposób powstaje tzw. podwójna warstwa jonowa. Składniki ... minerały ilaste wiążą duże ilości wody w przestrzeniach międzypakietowych. Sorpcja kationów przez minerały ilaste odgrywa w glebie ogromną rolę. Właściwości fizyczne - w zależności od uwilgotnienia minerały ilaste wykazują odmienne właściwości. ... pęcznienie i kurczliwość, czy plastyczność i lepkość. W minerałach dwuwarstwowych (grupa kaolinitu) poszczególne pakiety związane są trwale wiązaniami wodorowymi (wodór grup OH oktaedrów). Wiązania te są na tyle silne, że nie dopuszczają do zwiększenia przestrzeni międzypakietowych i uniemożliwiają wchodzenie wody i dodatkowych kationów. Zdolności sorpcyjne tych minerałów są ograniczone tylko do ich powierzchni zewnętrznych. Odmienne właściwości posiadają minerały trójwarstwowe. W pakietach illitu ... dla roślin. Sorbowanie zachodzi tu głównie na powierzchni zewnętrznej minerału. Struktura wermikulitu jest do pewnego stopnia rozciągliwa. W przestrzeniach międzypakietowych, oprócz jonów Mg2+ równoważących ujemny ładunek pakietów, mieszczą się dwie warstwy cząsteczek wody. Dzięki temu kationy wymienne mogą być sorbowane również w przestrzeniach międzypakietowych. Pomiędzy pakietami montmorillonitu występują słabe siły międzycząsteczkowe (siły van der Waalsa), które nie są w stanie przeciwdziałać wnikaniu wody i kationów wymiennych. Odległości międzypakietowe tego minerału mogą się zwiększać nawet dwukrotnie (duże zmiany objętości). Wysoka zawartość montmorillonitu w glebach przyczynia się do wzrostu ich zdolności do pęcznienia i kurczliwości, a także plastyczności i lepkości. Do badania tych minerałów używa się metod rentgenowskich oraz termicznych. Najważniejsze obszary występowania w Polsce: obszar Dolnego Śląska i Niżu Polskiego. Żarów, okolice Świdnicy (nowe złoża), ... dużo minerałów ilastych.
Źródło: geologia1.fora.pl/a/a,478.html